Poniżej przedstawiamy Państwu zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w FCASE Sp. z o.o. sp.k.

 

Zapewniamy, że dokładamy należytej staranności, aby zapewnić ochronę interesów osób, których dane osobowe przetwarzamy. W szczególności zapewniamy, że przetwarzamy dane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanej w skrócie „RODO”, w oznaczonych, zgodnych z prawem celach o których Państwa informujemy. Dane osobowe są merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania i wymagań przepisów.

 

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest FCASE Sp. z o.o. sp.k., Jawornik 360, 32-400 Myślenice, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000456989, NIP: 6762463546, REGON: 12817525.

 

We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w FCASE Sp. z o.o. sp.k. należy kontaktować się poprzez adres e-mail: ado@fcase.pl

 

Podanie danych osobowych odbywa się na zasadzie dobrowolności, jednakże odmowa podania danych może uniemożliwić zawarcie i realizację umów. Podanie danych niezbędnych do wystawienia faktury jest obowiązkiem ustawowym i wynika z Ustawy o podatku od towarów i usług.

 

ZAKRES I CELE PRZETWARZANIA

 

FCASE Sp. z o.o. sp.k. przetwarza następujące kategorie danych:

 

 1. 1. dane kontaktowe: imię , nazwisko, adres email, nr telefonu, stanowisko;
 2. 2. dane wymagane do identyfikacji na potrzeby zawarcia umowy, wykonania usługi i wystawienia faktury;
 3. 3. dane potrzebne do dobrania dla Państwa odpowiedniej oferty handlowej lub marketingowej;
 4. 4. w celach analitycznych (lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp.) będącego realizacją naszych, prawnie uzasadnionych interesów .

 

FCASE Sp. z o.o. sp.k. przetwarza Państwa dane osobowe w następujących celach: zawarcia i realizacji umowy (świadczenia usługi), sprzedaży produktów i usług oferowanych przez spółkę, wystawiania i przechowywania faktur i dokumentów księgowych, obsługi roszczeń Klientów z tytułu rękojmi i gwarancji.

 

PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA

 

Art. 6 ust. 1 pkt a RODO – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę. Wyrażenie zgód jest dobrowolne. Można wyrazić wszystkie albo niektóre spośród nich; można też nie wyrazić żadnej. Zgoda może być w każdym czasie wycofana. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 

Art. 6 ust. 1 pkt b RODO – wykonanie umowy,
W przypadku podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy oraz w związku z zawarciem i realizacją umowy;

 

Art. 6 ust. 1 pkt c RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, np. wystawienie faktury;

 

Art. 6 ust. 1 pkt f RODO – (prawnie uzasadnione interesy Administratora) 

Dane przetwarzane w przypadku m.in. marketingu bezpośredniego, przetwarzanych danych kontaktowych, dochodzenia roszczeń w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności.

 

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z celów przetwarzania ustalony w oparciu o następujące kryteria:

 

 1. a. przepisy prawa, które obligują do przechowywania danych przez określny czas;
 2. b. okres świadczenia usługi;
 3. c. do odwołania zgody;
 4. d. do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi danych i w stosunku do niego, jeżeli jest konieczność dysponowania danymi.

 

Po upływie okresów przechowywania dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

ODBIORCY DANYCH PRZETWARZANYCH

 

Odbiorcami danych mogą być:

 

 1. a. przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki na zlecenie Administratora;
 2. b. podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi finansowe, prawne, doradcze, ubezpieczeniowe, konsultacyjne, audytowe;
 3. c. podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa;
 4. d. agencje reklamowe i inne podmioty promujące lub pośredniczące w sprzedaży produktów;
 5. e. organizacje certyfikujące ;
 6. f. organy podatkowe, weterynaryjne.

 

Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE

 

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:

 

 1. a. dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. b. sprostowania danych;
 3. c. usunięcia danych przetwarzanych bezpodstawnie lub ograniczenia przetwarzania danych;
 4. d. wniesienia skargi do organu nadzorczego w razie uznania , że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych;
 5. e. prawo do przenoszenia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany;
 6. f. wycofania udzielonej zgody;
 7. g. oraz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania. 

 

Prawo złożenia sprzeciwu może zostać wniesione gdy dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji przez Administratora jego prawnie uzasadnionych interesów w tym profilowania (podst. prawna przetwarzania Art. 6 ust.1 pkt f). Zgłoszenie sprzeciwu wymaga uzasadnienia wskazującego na szczególną sytuację, z uwagi na którą dane osobowe nie powinny być przetwarzane.

 

Administrator może odmówić uwzględnienia sprzeciwu jeżeli istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnieją podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

Sprzeciw w odniesieniu do przetwarzania danych w celach marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, nie wymaga uzasadnienia i jest wiążący dla Administratora.

 

Ze swoich uprawnień można skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres FCASE Sp. z o.o. sp.k., Jawornik 360, 32-400 Myślenice lub elektronicznej na adres: ado@fcase.pl.

 

Administrator, w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji, udzieli informacji o działaniach podjętych w związku z żądaniem. Z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań termin realizacji żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące, o czym zostanie powiadomiona osoba składająca dyspozycję.

 

W celu realizacji żądania, Administrator jest uprawniony do weryfikacji tożsamości, aby dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

 

Jeżeli żądanie okazałoby się nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, Administrator może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku lub odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

 

ŹRÓDŁA POZYSKIWANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. a. bezpośrednio od Państwa;
 2. b. od podmiotu, który zawarł ze spółką FCASE Sp. z o.o. sp.k. umowę;
 3. c. od partnera / podmiotu trzeciego współpracującego ze spółką z FCASE Sp. z o.o. sp.k. który udostępnił Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody;
 4. d. ze źródeł publicznie dostępnych, np. z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej czy innych, podobnych źródeł.

 

W przypadku udostępnienia nam danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, członków zarządu, wspólników, współpracowników, kontrahentów, dostawców lub innych osób w tym np. gdy upoważniacie Państwo swojego pracownika lub inną osobę do kontaktów z nami w ramach współpracy, prosimy o poinformowanie tych osób:

 

 1. a. o zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych do nas;
 2. b. o tym, kto jest Administratorem ich danych osobowych oraz, że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej, dostępnych również pod adresem www.fcase.pl/pl/prolityka-prywatnosci;
 3. c. o tym, że są Państwo źródłem , od którego pozyskaliśmy dane.

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE CV

 

Zgłoszenie aplikacyjne powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do real­iza­cji pro­cesu rekru­tacji (zgod­nie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO)).

 

Wszystkie informację na temat przetwarzania danych osobowych kandydatów znajdują się w zakładce Kariera

 

PLIKI COOKIES

 

Cookies to informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu internetowego. Informacje te mogą być odczytywane przez serwer przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego.

 

Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisów internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz numer IP. Pliki stosujemy w celu świadczenia usług dostosowanych do indywidualnych potrzeb.

 

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest FCASE Sp. z o.o. sp.k..

 

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

 

PROFILOWANIE 

 

Odwiedzając naszą stronę internetową podlegacie Państwo zautomatyzowanemu profilowaniu w celach marketingowych. Polega ono na zbieraniu informacji i analizowaniu zachowań (m.in spędzonego czasu na stronie), poprzez narzędzia:

 

 1. a. Google Analitycs;
 2. b. Google AdWords;

 

Do wyżej wymienionych usługodawców mogą być przekazywane następujące dane:

 

 1. a. numer IP;
 2. b. obecnie wykorzystywany system operacyjny;
 3. c. obecnie wykorzystywana rozdzielczość ekranu;
 4. d. informacje o urządzeniu, na którym Państwo korzystacie z serwisu.

 

ZABEZPIECZENIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Udostępnione przez Państwa dane, a także wszelkie logi systemowe oraz inne dane generowane automatycznie w ramach korzystania z naszej strony internetowej:

   

 1. a. przechowywane są w bezpiecznej lokalizacji;
 2. b. przetwarzane z zastosowaniem wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających ich ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, zabezpieczane przed ich przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów.

 

Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

 

ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

 

O wszelkich zmianach w niniejszej Polityce Prywatności będziemy Państwa informować w formie wiadomości e-mail.

0 Item | Free
View Cart